Umowa licencyjna niewyłączna

I DEFINICJE

 1. Licencjodawca: autor Utworu – Natalia Winiarz – zakupionego w sklepie internetowym: sklep.nateadesign.pl
 2. Licencjobiorca: użytkownik sklepu internetowego sklep.nateadesign.pl uprawniony do korzystania z jej zasobów, który pobierając Utwory z w/w strony uzyskuje licencję na ich wykorzystanie.
 3. Utwór: szablony graficzne na social media zapisanych w formie cyfrowej i umieszczonych w sklepie internetowym sklep.nateadesign.pl przez Licencjodawcę.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu.
 2. Utwór jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami innych ustaw. Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszą umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 3. Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zakupu Utworu.

III ZAKRES LICENCJI

 1. Licencja uzyskuje skuteczność z chwilą pobrania Utworu ze sklepu sklep.nateadesign.pl.
 2. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Utworów bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Licencja obejmuje korzystanie z utworów w ramach prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności zawodowej, gospodarczej i artystycznej, w szczególności wykonywania projektów wizualnych służących reklamie, promocji i innym formom marketingu. Licencja zezwala na dokonywanie zwielokrotnień w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie oraz na modyfikowanie Utworów.
 4. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Utworu w sposób nie naruszający prawa i dobrych obyczajów.
 5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dalszej dystrybucji (udostępnienia) Utworu.
 6. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie może służyć obchodzeniu niniejszej licencji.
 7. Zakres niniejszej licencji może zostać rozszerzony lub ograniczony przez Licencjodawcę poprzez sformułowanie dodatkowych warunków zamieszczonych w opisie Utworu w sklepie internetowym sklep.nateadesign.pl lub w dokumentach (plikach) dołączonych do oryginalnej dystrybucji (archiwum). Licencjobiorca zobowiązany jest przestrzegać wskazanych w nich zasad pod rygorem nieważności niniejszej umowy.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem utworów, a nie związane z prawami autorskimi. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej spoczywa na Licencjobiorcy. Na Licencjobiorcy ciąży obowiązek zabezpieczenia praw osób, których wizerunek został
  wykorzystany w zdjęciach.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy regulujące zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.nateadesign.pl, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Licencjodawcy.